Přihláška k zápisu do MŠ

12.06.2015 16:50

Žádost přijata dne: ...............................

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

do mateřské školy: ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám.688/11, příspěvková organizace

Vyplňujte, prosím, hůlkovým písmem.

K rukám ředitelky

Účastník řízení - žadatel

 

Jméno a příjmení dítěte:

 

Datum narození:

 

Místo trvalého pobytu:

 

Datum přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od:

 

Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP):

 

ANO - NE

 

Požadovaná délka docházky dítěte do mateřské školy:

(vyznačte)

  • celodenní pobyt

  • max. na 6 hod. denně (dítě se SVP)

  • dopolední docházka

  • odpolední docházka

  • jiná

 

Zákonní zástupci dítěte

 

Jméno a příjmení matky:

 

Místo trvalého pobytu:

popř. telefon, e-mail:

 

Adresa pro doručování písemností, v případě že se liší od místa trvalého pobytu:

 

 

Jméno a příjmení otce:

 

Místo trvalého pobytu:

popř. telefon, e-mail:

 

Adresa pro doručování písemností, v případě že se liší od místa trvalého pobytu:

 

Uvedení zákonní zástupci se dohodli, že záležitosti spojené s přijímáním dítěte do MŠ bude vyřizovat zákonný zástupce:

 

Sourozenci již přijatí do uvedené MŠ, kteří budou ve vzdělávání pokračovat v MŠ i po 1.9. uvedeného roku:

 

Jiné důležité údaje:

 

 

 

 

 

Svým podpisem stvrzuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

*) Nepovinný údaj:

*) Tento údaj nemá vliv na přijetí dítěte, slouží pouze pro urychlení přijímacího řízení.

Současně podávám žádost do těchto mateřských škol v Děčíně:

 

 

 

Děčíně dne: …………………..

…………………..................…………………

 

…………………..................…………………

podpisy zákonných zástupců dítěte

—————

Zpět