Vítejte na stánkách Mateřské školy Máchovo náměstí

Na těchto stránkách najdete informace o naší školce. Například novinky,na kterých jsou videa z akcí, odkaz na foto album, jména a kontakt na paní učitelky.  Může také napsat do návštěvní knihy.

 

 

Zveme všechny rodiče a zákonné zástupce předškoláků na schůzku se ředitelkou ZŠ Máchovo  Mgr. Alenou Tomáškovou dne 22.1. v 15.30 hodin ve škole Bezručova v Děčíně 4


VÍTEJTE V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE

 

 

 

- VYHLEDEJTE SVOU ZNAČKU A SKŘÍŇKU

 

- DÍTĚ DO TŘÍDY PŘEVLÉKNĚTE: DĚVČATA – SUKÉNKA ( ŠATIČKY, ZÁSTĚRKA, TEPLÁČKY), TRIČKO,

PONOŽKY NEBO PUNČOCHÁČE, BAČKORKY

CHLAPCI – KRAŤASY NEBO TEPLÁKY (KALHOTY), TRIČKO,

PONOŽKY, BAČKORKY

 

- NA VYCHÁZKU: PEVNÉ BOTY, NÁHRADNÍ TEPLÁKY, BUNDU NEBO MIKINU

 

- NA SPANÍ : PYŽAMO

 

- VŠECHNY VĚCI DĚTEM PODEPIŠTE! ( PŘEDEJDETE TAK ZÁMĚNĚ ČI ZTRÁTĚ)

 

- INFORMUJTE UČITELKU O ZMĚNĚ ZDRAVOTNÍHO STAVU VAŠEHO DÍTĚTE

 

- ČTĚTE INFORMACE NA NÁSTĚNKÁCH V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 

- TELEFON DO MŠ: 775 861 785

 

- S PŘÍPADNÝMI DOTAZY SE OBRAŤTE NA PANÍ UČITELKU NEBO ZÁSTUPKYNI ŘEDITELKY PRO MŠ

 


ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

DĚČÍN IV, MÁCHOVO NÁMĚSTÍ 688/14 ,

příspěvková organizace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

pro předškolní vzdělávání

 

 

 

 

Název : HRAJEME SI CELÝ ROK!“

 

 

 

ZÁKLADNÍ MOTTO VÝCHOVNÉ PRÁCE: J.W. GOETHE „VŠUDE UČÍME SE JENOM OD TOHO, KOHO MÁME RÁDI“

 

 

 

 

 

 

 

 

č.j.

 

V Děčíně 26.8.2012

 

 

Projednáno na pedagogické poradě : 29.8. 2012 podpis ředitele a razítko

 

Platnost : od 1.9.2012 do 31.8. 2016

 

 

 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo 688/11, příspěvková organizace

 

Místa poskytovaného předškolního vzdělávání:

 

Mateřská škola Děčín IV

příspěvková organizace

Máchovo nám 688/14

Děčín

 

Mateřská škola Vilsnice

Chmelnická 44

Děčín XII

 

 

IČO: 72743816

Tel.: 775 861 784, 775 861 785,

www stránky školy: msmachova.webnode.cz

 

Tel: 412 542 531, 607 591 302

e mail: skolka.machovon@tiscali.cz

msvilsnice@seznam.cz

 

 

OBSAH:

 

 1. Identifikační údaje o mateřské škole

1.1. Základní údaje o škole

1.2. Základní údaje o zpracovateli ŠVP PV

 

2. Charakteristika školy

 

3. Podmínky vzdělávání

3.1. Materiální a hygienické podmínky školy

3.2. a/ Životospráva,

b/Psychosociální podmínky

3.3. Personální zajištění

3.4. Spoluúčast rodičů a spolupráce se základní školou

 

4. Organizace vzdělávání

4.1. Organizace a provoz školy

4.2. Kritéria pro přijetí do MŠ

4.3. Charakteristika jednotlivých tříd

 

5. Charakteristika vzdělávacího obsahu

5.1. Základní filozofie mateřské školy

5.2. Vzdělávací cíle a záměry

5.3. Formy a metody práce

 

6. Obsah vzdělávání

 

7. Pravidla pro vnitřní evaluaci a hodnocení

 

 

 

 

 1. Identifikační údaje o mateřské škole

 

1.1.Základní údaje o škole

 

Název školy: Základní a mateřská škola, Děčín IV, Máchovo nám. 688/14, příspěvková organizace

Ředitelka školy: Mgr. Alena Tomášková

Zástupce ředitele pro MŠ: Alena Pechová

Vedoucí MŠ Vilsnice. Alena Dudová

Zřizovatel: statutární město Děčín

 

 

1.2. Základní údaje o zpracovateli ŠVP PV

 

Zpracovala: Alena Pechová zástupce ředitelky pro MŠ Máchovo nám. Děčín IV, Alena Dudová vedoucí MŠ Vilsnice a ped. kolektiv MŠ

 

 

 1. Charakteristika školy

 

Mateřská škola je umístěna v budově Základní školy Máchovo náměstí jako samostatná jednotka s vlastním vchodem. Nachází se v suterénu této budovy. Veškeré místnosti jsou soustředěny na jednom patře. MŠ tvoří tři třídy, lehárna, kuchyň, kanceláře hospodářky a vedoucí MŠ, šatny dětí a učitelek, sborovna s kabinetem, sociální zařízení, sklady čistících prostředků, zeleniny, potravin a prádelna.

V roce 1996-1997 byla provedena celková rekonstrukce budovy. V současné době se již projevují některé závady, např. popraskání a prolomení podlah.

Chodby školky vítají návštěvníka výzdobou, na které se podílely samy děti.

MŠ se nachází ve středu města.

Na jižní stranu MŠ se rozkládá školní zahrada se dvěma pískovišti a průlezkami. Stav školní zahrady není příliš ideální. V současné době by byla potřeba celkové rekonstrukce, aby plně vyhovovala potřebám předškolních dětí – úprava terénu, prolézaček, kapacitě.

V současné době bylo vyřešeno úložiště hraček na zahradě. Díky sponzorovi byla opravena střecha. Ředitelka plánuje úpravu zahrady po ukončení výstavby výtahu pro ZŠ. Na úpravy byl podán projekt, který bohužel nebyl schválen. V dalších letech budeme podávat i nadále upravený projekt.

V okolí MŠ se nachází lesopark Pastýřská stěna, který poskytuje dětem velké možnosti pohybu v přírodě. V těsné blízkosti MŠ je také park s průlezkami, jenž lze využívat k pobytu venku.

V mateřské škole je zapsaných 78 dětí. Děti jsou rozděleny do tří smíšených tříd tak, aby si byly věkově blíž. Dvě třídy navštěvují děti čtyř až šestileté a jedna třída je pro děti tří až čtyřleté.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Podmínky vzdělávání

 

3.1. Věcné a hygienické podmínky školy

 

Mateřská škola má přiměřené prostory, dětský nábytek, tělocvičné nářadí a zdravotně hygienická zařízení jsou přizpůsobena potřebám a počtu dětí. Jsou zdravotně nezávadná a bezpečná. Pravidelná je revize průlezek, tělocvičného nářadí a elektrospotřebičů. Nábytek je již nyní nový ve všech třídách. Třídy se budou dovybavovat pouze jednotlivými kusy nábytku dle potřeby.

Ložnice má většinu nových lůžek. Byla vyměněna lehátka ve třídě Žabek za speciální matrace.

Vybavení hračkami, pomůckami a materiály je průměrné dle finančních možností obce. Přispívají rovněž sponzoři. Hračky jsou umístěny tak, aby je děti mohly dobře vidět a samy si je mohly brát a ukládat.

Děti se podílejí na úpravě a výzdobě prostředí, dětské práce jsou přístupné rodičům i veřejnosti.

 

Všechny vnitřní i venkovní prostory MŠ splňují bezpečností a hygienické normy dle platných předpisů.

 

 

 

3.2a/ Životospráva

 

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů.

Je zachována vhodná skladba jídelníčků s ohledem na roční dobu.
Je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne dítěte v MŠ.
Mezi jednotlivými jídla jsou dodrženy vhodné intervaly.
Děti nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby všechno alespoň ochutnaly a naučily se tak vhodnému zdravému stravování.
Děti jsou vedeny k samostatnosti při jídle.

Je zajištěn pravidelný denní režim, který je natolik flexibilní, že umožňuje organizační činnosti dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci.

Děti jsou každý den dostatečně dlouho venku, vždy však s ohledem na okamžitý stav počasí a ovzduší.

Vzhledem k omezeným prostorám v MŠ, mají děti dostatečnou možnost pohybu převážně při pobytu venku, k čemuž je využívána nejen školní zahrada, ale i park a les v blízkém okolí MŠ. Základní škola nám rovněž zapůjčuje na naše sportovní aktivity tělocvičnu.

Spánek dětí je upraven podle věku a individuálních potřeb dítěte. Všechny děti odpočívají po obědě 20 – 30 minut. Poté jsou dětem ze Slůňat a Berušek nabízeny zájmové kroužky, popřípadě další klidové činnosti ve třídě.

Učitelky respektují individuální potřeby dětí a reagují na ně.

Děti jsou zatěžovány vždy přiměřeně, v rámci jejich možností a schopností. Mají rovněž možnost relaxovat v klidových koutcích třídy.

Pedagogové se zpravidla sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem přirozený vzor.


 


 

b/ Psychosociální podmínky


 

Rodiče mají možnost přivádět své dítě do MŠ kdykoliv podle svých potřeb.

Nově příchozím dětem nabízíme adaptační režim.

Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do daných mezí. Všichni zaměstnanci vytváří dětem takové prostředí,aby se cítily spokojeně, jistě a bezpečně. Děti mají stejná práva, možnosti a povinnosti.
Pedagogové se snaží o nezávislou komunikaci s dítětem, navazují vztah spolupráce a důvěry.
Převažuje pozitivní hodnocení, pochvaly, podporujeme jeho samostatnost, zdravou ctižádost a sebevědomí. Postupně vyřazujeme nezdravé soutěžení dětí.
Děti si spoluvytvářejí pravidla chování ve skupině tak, aby se vytvořil dobrý kolektiv. Učitelka sleduje respektování pravidel.
Pedagogové se věnují vztahům dětí ve třídě a nenásilně je ovlivňují.
Dítě má právo výběru činností ve třídě.
Děti jsou vedeny k sebehodnocení. Dítě je spokojené a cítí se bezpečně.

 

3.3. Personální zajištění


 

Všechny pedagogické pracovnice na našem zařízení jsou kvalifikované.
Pedagogové se sebevzdělávají, navštěvují odborné semináře, studují odbornou literaturu.
Učitelky se snaží pracovat jako tým, předávají si vzájemně poznatky z praxe i ze seminářů.

Zástupce ředitelky pro MŠ podporuje další růst profesních kompetencí všech pedagogů a vytváří podmínky pro jejich další vzdělávání.

Všichni pracovníci MŠ jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem, v souladu se společenskými pravidly. Všechny pedagogické a provozní pracovnice MŠ pracují podle Pracovního řádu s nímž byly seznámeny při nástupu do pracovního poměru.

V MŠ provádí vyškolená učitelka pravidelnou logopedickou prevenci s dětmi, které tuto péči potřebují. S odkladovými dětmi a dětmi s se zhoršenou adaptabilitou pracuje paní učitelka v programu Maxík

Pedagogické pracovnice:

Třída A – Berušky – děti 4-6 let: Jarmila Kubásková , Věra Jílková

Třída B – Žabky - děti 3-4 roky: Alena Pechová, Marie Omaníková

Třída C – Slůňata – děti 4-6 let: Hana Dostálová, Květa Trávníčková

Provozní pracovnice:

školnice – Kočková Hana

uklizečka – Karolína Kny

Pracovnice školní jídelny:

vedoucí stravování - Dernerová Iva

hlavní kuchařka – Bedanová Marie

kuchařka – Eva Vávrová


 

3.4. Spoluúčast rodičů a spolupráce se základní školou


 

Individuální pohovory s rodiči – řešení konkrétních problémů – zodpovídají všechny učitelky
Seznamovat rodiče s obsahovou náplní výchovné práce v jednotlivých týdnech – všechny učitelky
Výstavky prací dětí ve vstupních prostorách a v šatnách – všechny učitelky
Schůzka s rodiči:
-seznámení s koncepcí a školním vzdělávacím programem
- seznámení se školním řádem
- plán akcí a nadstandardních aktivit
- směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání
- organizační záležitosti
září, červen – zodpovídá zást. řed. pro MŠ
Třídní akce s rodiči za rok, které budou v souladu s třídními vzdělávacími programy (např. Vánoční trhy, Svátek matek, rozloučení se školním rokem)
zodpovídají všechny učitelky
Schůzka rodičů v ZŠ s p. ředitelkou ZŠ a učitelkami 1.tříd - zodpovídá zást. řed. pro MŠ školy- leden


Den otevřených dveří v rámci zápisu dětí do MŠ, květen – zodpovídají všechny učitelky
Informativní schůzka pro rodiče nových dětí, červen – zodpovídá zást. řed. pro MŠ
Nejméně 3 školní akce pro rodiče (Vánoční posezení, Karneval, Čarodějnice, ) v průběhu roku – zodpovídají učitelky,zást. řed. pro MŠ a UR při MŠ


 

Spolupráce se ZŠ

Návštěva prvních tříd pro předškoláky – leden, zodpovídají učitelky MŠ a ZŠ
Den dětí ve spolupráci s žáky 8. ročníku – červen, zodpovídá zást. řed. pro MŠ

Rozloučení s předškoláky – červen, zodpovídají paní učitelky Berušek a Slůňat


 


 


 

4. Organizace a vzdělávání


 

4.1.Organizace a provoz školy


 

Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.

Zápis se provádí 1x ročně v květnu. Je vyhlašován zřizovatelem. Děti jsou přijímány podle Kritérií pro přijetí do MŠ. (viz Směrnice pro přijímání dětí do MŠ)
MŠ má tři třídy. V Žabkách jsou děti do 4 let věku. V Beruškách a Slůňatech jsou děti od 4 let do doby než odchází do ZŠ.
Do těchto dvou tříd mateřské školy lze zařadit děti z různých ročníků. Mateřská škola může organizovat školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy.
Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka Mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku pobytu v těchto dnech v mateřské škole.

Provoz mateřské školy je od 6,00 do 16 hodin. Děti se scházejí ve třídě „Berušek“. Po příchodu dalších učitelek se rozcházejí do svých tříd.

Děti obvykle přicházejí do školy do 8,00 hod. Po dohodě s třídní učitelkou lze přicházet i později.

Během dne se musí střídat aktivní činnosti s odpočinkovými. Součástí každodenních činností jsou TV chvilky a logopedická cvičení. Učitelka si zvolí na každý den jednu i více aktivit, které dětem nabídne.

Tvořivě využije nahodilých situací. Činnosti a hygienu bude organizovat co nejvolněji se zřetelem na bezpečnost dětí, charakter činnosti a úkol. Pobyt venku bude maximálně využíván ke hrám, cvičení a poznávání.

Před poledním odpočinkem čtou učitelky dětem pohádky.

 

Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8,00 hod., a to telefonicky nebo ústně, případně písemně. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně, telefonicky. Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte závažnější infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí Mateřské škole.
Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.
V zájmu zachování zdraví ostatních dětí má učitelka právo nepřijmout dítě do MŠ s infekčním onemocněním. Všechny tyto a další informace jsou uvedeny ve Školním řádu a zákonní zástupci dítěte jsou s nimi seznámeni na třídních schůzkách v červnu a září.
Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných.
Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky.


Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy:
Provoz mateřské školy se omezuje v době všech školních prázdnin. Je omezen pouze na jednu třídu. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel školy po projednání se zřizovatelem.
Informace o omezení nebo přerušení provozu zveřejní vedoucí mateřské školy na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem.

Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v odstavci 1. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní vedoucí mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.


 

6.00 – 7.30 scházení dětí, ranní hry podle volby a přání dětí

7.30 – 9.30 ranní hry

didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní učení) ve skupinách

a individuálně

jazykové chvilky

smyslové hry

ranní cvičení ( popř. relaxační cvičení, jóga)

hygiena,svačina( mezi 8.30 – 9.15)

9.30 – 11.30 pobyt venku

11.30- 12.15 hygiena, oběd

12.15- 14.00 hygiena, odpočinek

náhradní aktivity pro nespící děti

zájmové kroužky

14.00- 14.30 hygiena, svačina

14.30 – 16.00 odpolední zájmové činnosti dětí( hry a dle zájmu dětí pokračování didakticky

cílených činností)

 

 

 

4.2. Kritéria pro přijetí do MŠ

 

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je nutné vždy přihlížet k zájmu dítěte (rodinné, sociální a zdravotní podmínky).

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude ředitelka dále přihlížet k  těmto skutečnostem, zda se jedná:

 

 • o odklad školní docházky

 • o přijetí dítěte v posledním roce před zahájením školní docházky (§ 34, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb.)

 • věk dítěte

 • o přijetí dítěte,které dovrší minimálně věku 3.let k 31.8.

Veškeré informace k přijetí dítěte do MŠ jsou ve Vnitřní směrnici 21/2012, Směrnice

upravující postup přijímání dětí do MŠ, vydané ředitelkou školy

 

 

 

 

4.3. Charakteristika jednotlivých tříd

 

 

Třída A Berušky : 4 – 6 let, kapacita 25 dětí

K 1. 9. přichází část dětí ze Žabek, které jsou doplněny dětmi novými, odpovídající věkem a dětmi, které ve třídě zůstávají z loňského roku.

 

 

Třída B Žabičky: 3 – 4 roky. kapacita 26 dětí

Do této třídy nastupuje k 1.9. nejvíce nových dětí. Zde se děti seznamují s režimem MŠ, učí základům stolování a hygieny. Získávají zde své místo v kolektivu. Je zde nutná úzká spolupráce s rodiči.

 

Třída C Slůňata: 4 – 6 let, kapacita 27 dětí

Má podobný charakter jako třída A Berušky.

 

 

Všechny učitelky pracují podle ročního plánu, který vychází ze ŠVP. Jednotlivé body plánu mají rozděleny na měsíce a týdny. Mají rovněž zpracovaný orientační týdenní program, ze kterého vycházejí.

S dětmi kromě běžné pedagogické činnosti se účastní výstav, soutěží a akcí, které pro ně organizují DDM, Okresní knihovna apod.

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Charakteristika školského vzdělávacího obsahu pro předškolní vzdělávání

 

 

5.1. Základní filozofie mateřské školy

 

- poskytovat dětem pomoc při přechodu z intimní skupiny rodiny do širší společnosti

- umožňovat vytváření bohatých sociálních vazeb mezi dětmi různého věku

- učit děti komunikovat /verbálně i nonverbálně /, naslouchat a vnímat podněty a přání

druhých a přiměřeným způsobem projevovat vlastní názory, pocity a přání

- učit děti toleranci, soucítění a ochotě pomoci

- vytvářet citlivý vztah k životnímu prostředí, využívat základní globální výchovy

- vážit si svého zdraví a učit se je chránit, vytvářet povědomí o tělesném a duševním zdraví

- usilovat o rozvoj každého dítěte s ohledem na jeho nadání, potřeby a zájmy, poskytovat mu citovou oporu

- podporovat u dětí rozvoj zdravého sebevědomí, učit je přiměřenému sebepoznávání

- vytvářet schopnost vyrovnávat se s určitou mírou stresu a s neúspěchem

 • specifickými formami rozvíjet tvořivost, flexibilitu a fantazii

 

 

 

5.2. Vzdělávací cíle a záměry

 

 

Přistupovat k dětem individuálně na základě jejich pozorování a poznávání a respektování jejich zvláštností a okamžitého prožívání.

 

Ve věkově smíšených třídách využívat kladný vliv a pomoc starších dětí jako prostředek sociálního učení.

 

Vést děti k tomu, aby si pomáhaly navzájem.

 

U malých dětí se zaměřit na vytváření kladného vztahu k učitelkám a pomocnému personálu.

 

Podporovat spontánní rozvoj tvořivých her, jako prostředku poznání, rozvoje řeči, sociálního chování,mravního cítění.

 

 

Vést děti tak, aby před odchodem do základní školy měly :

 • osvojení základní hygienické , pracovní a společenské návyky

 • správné grafické návyky

 • správnou výslovnost a řečové dovednosti

 • chuť k činnosti a učení

 • kladný vztah k pohybu a péči o své zdraví

 • schopnost beze strachu komunikovat s dětmi a dospělými

 • dovednosti a znalosti odpovídající jejich věku, individuálním možnostem, vnějším okolnostem

 • kladný vztah k přírodě

 • základní dopravní návyky

 

 

 

5.3. Formy a metody práce

 

Vzdělávání se uskutečňuje během celého dne a ve všech činnostech a situacích, které se v MŠ naskytnou.
Důležitá je tvořivá improvizace pedagoga, který dokáže pružně a citlivě reagovat na vzniklou situaci.
Významnou prevencí konfliktů mezi dětmi je,že si společně vytváříme pravidla, která si domlouvají děti společně s učitelkou.
Využíváme komunitní kruh, který děti vede k tomu, aby si vzájemně naslouchaly, vyjadřovaly své pocity a potřeby, řešily své problémy. Dáváme tak prostor komunikaci a podporujeme pocit sounáležitosti se skupinou.
Preferujeme skupinové činnosti, které si děti vybírají podle svých schopností a zájmů, ale i podle dohodnutých pravidel.
Využíváme kladného hodnocení a učíme děti sebehodnocení.


 


 


 

6. Obsah vzdělávání

 

 

 

 1. Dítě a jeho tělo

 

Oblast : BIOLOGICKÁ

 

Záměr vzdělávacího úsilí :

Stimulovat a podporovat neurosvalový vývoj dítěte.

Podporovat fyzickou pohodu , zlepšovat tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, rozvíjet pohybové i manipulační dovednosti dětí, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je ke zdravým životním postojům

 

 

 1. Dítě a jeho psychika

 

Oblast : PSYCHOLOGICKÁ

 

Záměr vzdělávacího úsilí:

Rozvíjet duševní pohodu dítěte, psychickou zdatnost, odolnost, jeho intelekt, řeč a jazyk, poznávací procesy a funkce, jeho city i vůli, stejně tak i jeho sebepojetí a sebenahlížení, jeho kreativitu a sebevyjádření.

 

 

 1. Dítě a ten druhý

 

Oblast : INTERPERSONÁLNÍ

 

Záměr vzdělávacího úsilí:

Utvářet vztahy dítěte k jinému dítěti či k dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů.

 

 

 

D. Dítě a společnost

 

Oblast : SOCIÁLNĚ KULTURNÍ

 

Záměr vzdělávacího úsilí :

Uvést dítě do společnosti ostatních lidí , do života v lidské společnosti i do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky a postoje, přijmout základní všeobecné, uznávané společenské , morální a estetické hodnoty a podílet se na utváření společenské pohody.

 

 

E. Dítě a svět

 

Oblast : ENVIROMENTÁLNÍ

 

Záměr vzdělávacího úsilí :

Založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu, vytvořit základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí.

 

 

 

Okruhy pro předškolní vzdělávání:

 

1. Těšíme se do školky

2. Na poli a na zahradě

3. O čem vyprávěl drak

4. Vánoční čas

5. Paní „Zima“ kraluje

6. Svět kolem nás

7. Z pohádky do pohádky

8. Jak se budí jaro

9. Louka plná života

10. Výletů nastal čas

11. Co už umím

12. Hry a radovánky

 

 

 

 

 1. Téma: Těšíme se do školky

 

Dílčí vzdělávací cíle:

 1. Přivítat všechny děti a připravit jim radostný vstup do mateřské školy.

Pomoc dětem i jejich rodičům orientovat se v novém prostředí.

Osvojovat si dovednosti k podpoře osobní pohody, pohody prostředí.

 1. Rozvíjet komunikativní dovednosti a kultivovaný projev.

 2. Vést děti k navazování kontaktů mezi sebou navzájem.

Posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému v dětské herní skupině, v rodině, ve škole.

D. Rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat, přináležet ke společenství ve třídě, škole.

E. Vytvářet vztah k místu a prostředí, ve kterém dítě žije.

 

Očekávané výstupy:

 • zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní hygienické a zdravotně preventivní návyky

 • odloučit se určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní bez jejich podpory

 • uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory, postoje a vyjadřovat je

 • rozhodovat o svých činnostech, zjistit vady řeči u jednotlivých dětí

 • odpovídat za sebe a své jednání ve známých a opakujících se situacích

 • vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci ne v situacích, které to vyžadují( ohrožujících, nebezpečných či neznámých situacích) odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných činnostech

 • začlenit se do třídy a zařadit se mezi vrstevníky respektovat jejich rozdílné vlastnosti schopnosti a dovednosti

 • uplatňovat základní společenské návyky ve styku s dospělými i dětmi

 • začlenit se do třídy a zařadit se mezi vrstevníky respektovat jejich rozdílné vlastnosti schopnosti a dovednosti

 • utvořit si základní dětskou představu o tom, co je dobře a co špatně, co se smí a co nesmí a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat

 

 

2. Téma : Na poli a na louce

 

 

Dílčí vzdělávací cíle:

 1. Osvojovat si poznatky o těle a jeho zdraví o pohybových činnostech a jejich kvalitě.

 2. Rozvíjet komunikativní schopnosti verbální i neverbální a kultivovaný projev.

Posilovat přirozené poznávací city(zvídavost, radost, zájem).

Rozvíjet schopnosti a dovednosti vyjádřit pocity, dojmy a prožitky.

 1. Posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému – v herní skupině.

 2. Vytvářet povědomí o mezilidských a morálních hodnotách.

 3. Osvojovat si dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí.

 

Očekávané výstupy:

 • vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu

 • zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony( postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě,udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě)

 • vyjadřovat svou představu,fantazii a prožitky v tvořivé dramatické improvizaci i slovně

 • přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem

 • prožívat radost ze zvládnutého a poznaného

 • vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a kontrolovat ji, dokončit co započalo

 • poslouchat smysluplné pokyny slovní příkazy, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti, přistupovat na vysvětlená a pochopená pravidla

 • přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství

 

 

 

 

 

3. Téma : O čem vyprávěl drak

 

Dílčí vzdělávací cíle:

 1. Osvojovat si návyky k podpoře osobní pohody.

 2. Rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti receptivní i produktivní. Využívat k tomu vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu.

Zpřesňovat a kultivovat smyslové vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému ( pojmovému).

Rozvíjet paměť , pozornost, představivost a fantazii.

 1. Podporovat dětská přátelství.

 2. Kultivovat mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání motivované podzimní přírodou a jejími plody.

 3. Osvojovat si jednoduché poznatky o světě a životě, o přírodě a jejich proměnách.

 

Očekávané výstupy:

 • správně vyslovovat, ovládat dech , tempo i intonaci řeči

 • vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky ,nápady,pocity, mínění a úsudky ve vhodně formulovaných větách

 • porozumět slyšenému,zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a opakovat jej ve správných větách

 • učit se nová slova a aktivně je používat( ptát se na slova, kterým nerozumím)

- vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů

- zachytit a vyjádřit své prožitky( slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou

či dramatickou improvizací

 • zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik

 • chápat slovní vtip a humor

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Téma : Vánoční čas

 

Dílčí vzdělávací cíle:

 1. Rozvíjet užívání všech smyslů.

 2. Rozvíjet schopnost vytvářet a upevňovat citové vztahy k rodině a ke svému okolí.

 3. Podporovat schopnosti a dovednosti pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem.

Vytvářet prosociální postoje k druhému(v rodině, MŠ ve třídě).

 1. Rozvíjet kulturně estetické dovednosti výtvarné, hudební a dramatické, produktivní i receptivní( vánoční tradice a slavnosti).

Rozvíjet estetické a tvůrčí činnosti slovesné a literární( poslech pohádek, příběhů a veršů).

 1. Osvojovat si dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností, k spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí.

 

Očekávané výstupy:

 • koordinovat lokomoci a další polohy či pohyby, sladit pohyb s rytmem a hudbou

 • vyprávět pohádku a příběh

 • záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost

 • prožívat radost ze zvládnutého a poznaného

 • vnímat umělecké i kulturní podněty, pozorně poslouchat,sledovat se zájmem literární,dramatické či hudební představení a hodnotit je

 • zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní hygienické a preventivní návyky( zvládat osobní hygienu, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat se, obouvat)

 • koordinovat lokomoci a další polohy či pohyby, sladit pohyb s rytmem a hudbou

 • vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky ,nápady,pocity, mínění a úsudky ve vhodně formulovaných větách

 • vést rozhovor( poslouchat, nehovořit, je-li třeba,sledovat řečníka i obsah,ptát se)

 • uplatňovat základní společenské návyky ve styku s dospělými i dětmi( zdravit,rozloučit se poprosit, poděkovat, neskákat do řeči, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn

 • prožívat radost ze zvládnutého a poznaného

 • osvojit si elementární poznatky o sobě, rodině, o vývoji , životě a činnostech člověka, lidské společnosti, o soužití, zvycích práci lidí, o přírodě a přírodních jevech, o technických přístrojích, se kterými se dítě setkává

 • prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí, snažit se ovládat své afektivní chování

 • odprostit se od nepřiměřených projevů sobectví vůči jinému dítěti, spravedlivě se s ním dělit o hračky, pomůcky atd., rozdělit si úkol s jiným dítětem

 • bránit se projevům násilí druhého dítěte, ubližování, ponižování

 • zacházet šetrně s hračkami, pomůckami

 

 

 

 

5. Téma : Paní „Zima“ kraluje

 

 

Dílčí vzdělávací cíle:

 1. Rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky, osvojovat si poznatky o tělovýchově a sportu.

Přispívat k vytváření návyků zdravého životního stylu.

 1. Osvojovat si některé dovednosti, které předcházejí čtení a psaní, rozvíjet zájem o psanou podobu jazyka.

Vytvářet pozitivní vztah k intelektuálním činnostem a učení.

Rozvíjet pozitivní city dítěte ve vztahu k sobě( uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry).

 1. Chránit osobní soukromí a bezpečí ve vztazích s dospělými.

 2. Rozvíjet základní kulturně společenské postoje.

 3. Vytvářet schopnosti přizpůsobovat se přirozenému vývoji a běžným změnám.

 

Očekávané výstupy:

 • zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony( postarat se o pomůcky a hračky, uklidit po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě)

 • zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci běžné způsoby pohybu v různém prostředí( zvládat překážky , házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě i písku)

 • zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní hygienické a zdravotně preventivní návyky(osobní hygiena,přijímání stravy a pití, umět se postarat o svoje osobní věci,oblékání,svlékání,obouvání)

 • chovat se tak , aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou a druhých

 • naučit se zpaměti krátké texty( reprodukovat říkanky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu)

 • popsat situaci( skutečnou,podle obrázku)sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech

 • sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech

 • rozlišovat a znát některá písmena i číslice

 • porozumět , že všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje a , že s těmito změnami je potřeba v životě počítat

 • uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí domluvit se na společném řešení

 • odmítat společensky nežádoucí chování a bránit se jeho důsledkům, vyhýbat se komunikaci s lidmi, kteří se takto chovají

 • chovat se slušně a zdvořile k dospělým i dětem, vážit si jejich práce a úsilí

 

 

 

 

 1. Téma : Svět kolem nás

 

Dílčí vzdělávací cíle:

 1. Rozvíjet fyzickou i psychickou zdatnost.

 2. Upevňovat výslovnost a vyjadřovací schopnosti. Vytvářet základy pro práci s informací.

 3. Rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti.

 4. Vytvářet povědomí o mezilidských a morálních hodnotách.

 5. Osvojit si povědomí o sounáležitosti s ostatním světem.

 6. Pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale i naopak poškozovat a ničit.

 

Očekávané výstupy:

 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech( konstruktivních, výtvarných,hudebních, pohybových či dramatických)

 • vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu

­ zaměřovat se na to co je z poznávacího hlediska důležité( odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů,

- vnímat všemi svými smysly

 • vyvinout volní úsilí , soustředit se na činnost a kontrolovat ji, dokončit co započalo

 • vnímat a rozlišovat pomocí svých smyslů(sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem)

 • rozlišovat co prospívá zdraví( výživa, aktivní pohyb, zdravé prostředí,pohoda) a co mu škodí(škodlivé látky a vlivy, nezdravé návyky a závislosti, nemoci, úrazy, nebezpečí hrozící v dopravních situacích, při setkání s cizími lidmi, neznámými věcmi či jevy)

­ mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde   v případě potřeby hledat pomoc ( kam se obrátit koho přivolat a jak)

 • osvojit si elementární poznatky o sobě, rodině, o vývoji , životě a činnostech člověka, lidské společnosti, o soužití, zvycích práci lidí, o přírodě a přírodních jevech, o technických přístrojích, se kterými se dítě setkává

 • orientovat se bezpečně v okolním prostředí, všímat si rozmanitosti, změn v nejbližším okolí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Téma : Z pohádky do pohádky

 

 

 

Dílčí vzdělávací cíle:

A Rozvíjet pohybové a manipulační schopnosti. Osvojovat si věku přiměřené praktické dovednosti.

B Rozvíjet mluvený projev dětí. Cvičit paměť , pozornost a představivost, fantazii.

C Upevňovat vztahy ke svému okolí, k živým bytostem.

Učit se chránit bezpečí své i druhých.

D Pomoci dětem osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje a přijmout základní všeobecně uznávané společenské , morální a estetické hodnoty.

E Rozvíjet schopnosti vážit si života ve všech jeho formách. Kladení otázek a hledání odpovědí na problémy.

 

Očekávané výstupy:

- ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem

 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku( zacházet s grafickým a výtvarným materiálem zacházet s jednoduchými hudebními nástroji)

 • projevovat zájem o knížky

 • těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se s uměním

 • vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebněpohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální

 • záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost

vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu

 • ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem

 • správně vyslovovat, ovládat dech , tempo i intonaci řeči

 • vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci ne v situacích, které to vyžadují( ohrožujících, nebezpečných či neznámých situacích) odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných činnostech

 • uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky, rozlišovat citové projevy v důvěrném a cizím prostředí

 • pochopit, že každý má ve společenství sou roli, podle které je třeba se chovat

 

 

 

8. Téma : Jak se budí jaro

 

Dílčí vzdělávací cíle:

 1. Rozvíjet ovládání pohybového aparátu a jeho tělesné funkce.

Rozvíjet hudební a hudebně pohybové hry a činnosti.

 1. Rozvíjet kultivovaný projev. Posilovat radost z objevovaného, probouzet zájem a zvídavost dětí. Získávat schopnosti řídit své chování vůlí a ovlivňovat vlastní situaci.

 2. Rozvíjet respekt a přizpůsobivost ve vztahu k druhému.

 3. Rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí, přijímat hodnoty v tomto společenství uznávané.

 4. Upevňovat pocit sounáležitosti s živou i neživou přírodou.

 

Očekávané výstupy:

 • řešit kognitivní problémy, úkoly a situace, myslet kreativně

 • rozhodovat o svých činnostech

 • charakteristická rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi)uvědomit si svou samostatnost

 • rozhodnout o svých činnostech

 • pojmenovat části těla, některé orgány( včetně pohlavních), znát jejich funkce, mít povědomí o růstu těla,o jeho vývoji a změnách, znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, pohybem a sportem formulovat otázky, odpovídat ,hodnotit slovní výkony, slovně reagovat -vyprávět příběh, pohádku

 • poznat a vymyslet jednoduchá synonyma,homonyma a antonyma

 • vyjednávat s dospělými i dětmi ve svém okolí, domluvit se na společném řešení( samostatně i s dopomocí)

 • chápat základní číselné a matematické pojmy ,elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využít( porovnávat ,řadit a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu do desítky, poznat více, stejně, méně, první , poslední

 • chápat prostorové pojmy( vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, nad, pod, na, u vedle, mezi v prostoru i rovině), částečně se orientovat i v čase

 • mít povědomí o významu životního prostředí

 • uvědomovat si co je nebezpečné

 • chápat, že všichni mají stejnou hodnotu, přestože každý je jiný, že osobní odlišnosti jsou přirozené

 • chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby požádat o pomoc druhého

 

 

 

 1. Téma : Louka plná života

 

 

Dílčí vzdělávací cíle:

 1. Osvojovat si poznatky o pohybových činnostech.

 2. Rozvíjet jazykové dovednosti - výslovnost, přednes, recitace.

Rozvíjet a kultivovat paměť, hudební a taneční aktivity.

 1. Vytvářet citové vztahy k rodině.

 2. Budovat estetický vztah k životu, připravit společné slavnosti pro maminku.

 3. Rozvíjet pocit sounáležitosti s rodinou, s lidmi se společností, s přírodou

 

Očekávané výstupy:

 • přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje pokroky

 • vnímat co druhý potřebuje, vycházet mu vstříc)

 • domluvit se slovy i gesty

 • rozlišovat některé symboly, porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci

 • pojmenovat většinu toho čím je dítě obklopeno

 • řešit kognitivní problémy, úkoly a situace, myslet kreativně

 • organizovat hru

 • být citlivé k živý bytostem, k přírodě, k věcem

 • adaptovat se na prostředí školy i jeho běžné proměny a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody

 • dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě

 

 

10. Téma : Výletů nastal čas

 

Dílčí vzdělávací cíle:

A. Poznávaní blízkého i vzdálenějšího okolí

B. Získání citové samostatnosti

C. Schopnost záměrně řídit své chování a ovlivňovat vlastní situaci

D. Rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou, planetou Zemí.

 

 

 

Očekávané výstupy:

- odpovídat za sebe a své jednání ve známých opakujících se situacích

- uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory, postoje a vyjadřovat je

- poznávat historii, kulturu a přírodu ve svém okolí

- zvládat ekologické základy – tříděný odpad,

- správné chování v přírodě

- citlivý přístup k volně žijícím zvířatům

 

 

 

 

11.Téma : Co už umím

 

 

 

Dílčí vzdělávací cíle:

 1. Osvojit si znalosti k podpoře zdraví a bezpečnosti

 2. Rozvíjet zájem o psanou podobu jazyka. Vytvářet základy pro práci s informacemi.

Osvojit si relativní citovou samostatnost.

 1. Ochraňovat osobní soukromí a své bezpečí.

 2. Vytvářet základní kulturní a společenské postoje.

E. Příprava dětí pro vstup do ZŠ

 

 

Očekávané výstupy:

 • postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí

 • správně vyslovovat, ovládat dech , tempo i intonaci řeči

 • uvědomovat si svou samostatnost , zaujmout vlastní názory a postoje a vyjadřovat je

 • rozhodovat o svých činnostech

 • vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky ,nápady,pocity, mínění a úsudky ve vhodně formulovaných větách

 • zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní hygienické a zdravotně preventivní návyky

 • odloučit se určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní bez jejich podpory

 • rozhodovat o svých činnostech

 • odhadovat na co stačí, co zvládne, postupně si uvědomovat své nedostatky, přiznávat si chybu

 • přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit své osobní pokroky

 • navazovat kontakty s dospělým, kterému je dítě svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho

 • odmítnou komunikaci, která mu je nepříjemné

 • uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou

 • vnímat co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc

- zvládnout maturitu předškoláka, umět přijmout pozitivní i negativní hodnocení

 

 

 

 

Formy vzdělávání

 

 

Uskutečňují se během celého dne ve všech činnostech a situacích , které se v MŠ naskytnou.

 

Jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, na vyváženosti spontánních aktivit, řízených činností v menších či větších skupinách nebo individuálně, vycházejí z dětské volby, z dětské zvídavosti a potřeby objevovat.

 

Mají charakter hry, zábavy a zajímavých činností pro děti. Probouzejí aktivní zájem v dítěti a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat.

 

 

 1. Pravidla pro vnitřní evaluaci a hodnocení

 

Priority evaluace:

 

 • Pravidelné hodnocení cílů ŠVP PV - podmínek /materiální, technické, hygienické/ jejich zlepšení, nedostatky, návrh pro zlepšení situace

-1x do roka, vždy na konci šk. roku

zástupce řed. pro MŠ , učitelky

 • Hodnocení atmosféry v MŠ – přístup ke kolegům, k dětem, z pozorování a hospitací

-průběžně po celý šk. rok

zástupce řed. pro MŠ

- Sebehodnocení po hospitační činnosti, rozbor práce pedagoga

se zástupkyní řed. pro MŠ,

- průběžně po celý šk. rok

- zástupce řed. pro MŠ

 • Spolupráce s rodinami dětí – setkávání při společných akcích schůzky, karneval apod./

- 2x až 3x do roka, dle potřeb Unie rodičů

- zástupce řed. pro MŠ a Rada rodičů

 • Pravidelné hodnocení třídních plánů, práce s nimi a postupné úpravy v nich pro účinnější výchovu dětí s přihlédnutím RVP PV a odpovídajícím předpisům

- čtvrtletně

- učitelky

 • Zjišťování individuálních potřeb dětí, vedení záznamů o nich a přizpůsobení individuálních potřeb jednotlivých dětí

v průběhu celého roku, formou zápisu do sešitů, nejméně však 2x ročně

- učitelky

 • Pravidelné hodnocení výsledků vzdělávání, stručné hodnocení třídy 1x za čtvrt roku, dosažených úspěchů, zjištění rezerv, nač je nutné se zaměřit v dané třídě jako celku a při práci s jednotlivci. Stručné hodnocení třídního plánu, ze kterého bude vycházet hodnocení školního plánu.

- čtvrtletně

- učitelky

 

 • Úroveň výsledků práce MŠ vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým

zdrojům

1x ročně

zástupce řed. pro MŠ

 

 

 

Nástroje evaluace:

 

 • hospitace

 • pohovory, konzultace

 • prezentace vlastní činnosti

 

 

 

Plán pedagogických rad


 

Stálé body jednání :
1. informace z porad ředitelů
2. předávání poznatků ze seminářů
3. konzultace o výchovných problémech
4. závěry z hospitační činnosti
5. hodnocení plnění úkolů školního vzdělávacího programu
6. posouzení toho, zda výchovná práce probíhá v souladu
s RVP a ŠVP na základě evaluace
7. plán akcí na příští období – konkrétní rozdělení úkolů

Srpen:
• ŠVP – hlavní úkoly, roční plán práce, evaluace, systém hodnocení, plán připravovaných akcí, školní výlety a slavnosti, program jednotlivých kroužků
• Organizační zabezpečení nového školního roku, pracovní doba, úkoly pro nepřímou práci s dětmi, další profesní růst učitelek
• Schválení vlastního hodnocení školy
• Adaptační program
• Příprava schůzky s rodiči

Listopad:
• Čtvrtletní hodnocení vzdělávací práce
• Příprava vánočních oslav
• Diskuse o školním vzdělávacím programu – náměty, připomínky, podněty
• Zhodnocení adaptace
• Diskuse o dětech, u kterých je třeba zpracovat individuální vzd. program

Leden:
• Pololetní zhodnocení výchovné práce
• Příprava třídních programů – zkušenosti, podněty, návrhy
• Evaluace třídních programů – jak se osvědčila pro další plánování
• Návrhy na odložení školní docházky
• Předávání zkušeností s odbornou literaturou
• Diagnostika dětí – záznamy
• Prezentace školy na veřejnosti- náměty, diskuse, realizace


 

Duben:
• Čtvrtletní hodnocení výchovné práce
• Plán dovolených a uzavření MŠ o prázdninách
• Příprava Dne otevřených dveří a zápisu do MŠ
• Sebehodnocení uč. – co se nám daří a co méně

Červen:
• Závěrečné hodnocení, příprava podkladů pro výroční zprávu školy
• Evaluace – dle připraveného plánu
• Příprava tezí na další školní rok